• bg
  • bg
  • bg
  • bg

icon
品紹介

飾駒(左馬)

五寸左馬 台付き

五寸左馬 台付き

4,950円(税込)

縁起物の左馬の飾り駒です(高さ約15センチ)左馬の由来

六寸左馬 台付き

六寸左馬 台付き

6,270円(税込)

縁起物の左馬の飾り駒です(高さ約18センチ)左馬の由来

七寸左馬 台付き

七寸左馬 台付き

9,900円(税込)

縁起物の左馬の飾り駒です(高さ約21センチ)左馬の由来

八寸左馬 台付き

八寸左馬 台付き

13,200円(税込)

縁起物の左馬の飾り駒です(高さ約24センチ)左馬の由来

一尺左馬 台付き

一尺左馬 台付き

23,100円(税込)

縁起物の左馬の飾り駒です(高さ約30センチ)左馬の由来